ĐIỀU KHOẢN MUA BÁN, THANH TOÁN, QUY ĐỊNH GIAO NHẬN, Saigon Nail Nippers

Gii thiu

Chào mng bn đến vwww.nippers.vn

Khi bn truy cp vào trang web ca chúng tôi có nghĩa là bn đng ý vi các điu khon này. Trang web có quyn thay đi, chnh sa, thêm hoc lược b bt kỳ phn nào trong quy đnh và điu kin s dng vào bt c lúc nào. Các thay đi có hiu lc ngay khi được đăng trên trang web mà không cn thông báo trước. Và khi bn tiếp tc s dng trang web, sau khi các thay đi v quy đnh và điu kin được đăng ti, có nghĩa là bn chp nhn vi nhng thay đi đó. Bn vui lòng kim tra thường xuyên đ cp nht nhng thay đi ca chúng tôi.

Xin vui lòng đc k trước khi quyết đnh mua hàng:

1. Hướng dn s dng web

Bn phi đăng ký tài khon vi thông tin xác thc v bn thân và phi cp nht nếu có bt kỳ thay đi nào. Mi người truy cp phi có trách nhim vi mt khu, tài khon và hot đng ca mình trên web. Hơn na, bn phi thông báo cho chúng tôi biết khi tài khon b truy cp trái phép. Chúng tôi không chu bt kỳ trách nhim nào, dù trc tiếp hay gián tiếp, đi vi nhng thit hi hoc mt mát gây ra do bn không tuân th quy đnh.

Trong sut quá trình đăng ký, bn đng ý nhn email qung cáo t trang web. Sau đó, nếu không mun tiếp tc nhn mail, bn có th t chi bng cách nhp vào đường link dưới cùng trong mi email qung cáo.

2. Ý kiến khách hàng

Tt c ni dung trang web và ý kiến phê bình ca bn đu là tài sn ca chúng tôi. Nếu chúng tôi phát hin bt kỳ thông tin gi mo nào, chúng tôi s khóa tài khon ca bn ngay lp tc hoc áp dng các bin pháp khác theo quy đnh ca pháp lut Vit Nam.

3. Đt hàng và xác nhn đơn hàng

Đ yêu cu đt hàng được xác nhn nhanh chóng, bn vui lòng cung cp đúng và đy đ các thông tin liên quan đến vic giao nhn, hoc các điu khon và điu kin ca chương trình khuyến mãi (nếu có) mà bn tham gia.

4. Giá tr đơn hàng và hình thc thanh toán

Chúng tôi cung cp các hình thc thanh toán: tin mt khi nhn hàng, th thanh toán quc tế hoc th thanh toán ni đa.

Tr mt s trường hp có ghi chú riêng, thông thường bn có th la chn mt trong 3 hình thc thanh toán trên khi tiến hành đt hàng. Tuy nhiên, đ đm bo tính an toàn dành cho bn trong quá trình thanh toán, đi vi nhng đơn hàng có giá tr cao t 5 (năm) triu đng tr lên, ch chp nhn hình thc thanh toán trước bng th thanh toán quc tế hoc th thanh toán ni đa.

5. Khu vc giao hàng

Chúng tôi giao hàng toàn quc. Trong mt s trường hp, mà khu vc giao hàng không được cp nht kp thi ti thi đim quý khách đt hàng, Chúng tôi s liên h đến bn đ thông báo chi tiết.

6. Giá c

Giá c sn phm được niêm yết ti ca hàng là giá bán cui cùng đã bao gm thuế giá tr gia tăng (VAT). Giá c ca sn phm có th thay đi tùy thi đim và chương trình khuyến mãi kèm theo. Phí vn chuyn hoc phí thc hin đơn hàng s được áp dng thêm nếu có, và s được hin th rõ ti trang thanh toán khi bn tiến hành đt hàng.

7. Thông tin sn phm

Chúng tôi cung cp thông tin chi tiết đi vi tng sn phm mà chúng tôi đăng ti.

8. Quy đnh v bo mt

Trang web ca chúng tôi coi trng vic bo mt thông tin và s dng các bin pháp tt nht bo v thông tin và vic thanh toán ca bn. Thông tin ca bn trong quá trình thanh toán s được mã hóa đ đm bo an toàn. Sau khi bn hoàn thành quá trình đt hàng, bn s thoát khi chế đ an toàn.

Bn không được s dng bt kỳ chương trình, công c hay hình thc nào khác đ can thip vào h thng hay làm thay đi cu trúc d liu. Trang web cũng nghiêm cm vic phát tán, truyn bá hay c vũ cho bt kỳ hot đng nào nhm can thip, phá hoi hay xâm nhp vào d liu ca h thng. Cá nhân hay t chc vi phm s b tước b mi quyn li cũng như s b truy t trước pháp lut nếu cn thiết.

Mi thông tin giao dch s được bo mt nhưng trong trường hp cơ quan pháp lut yêu cu, chúng tôi s buc phi cung cp nhng thông tin này cho các cơ quan pháp lut.